Mirror Size

Mirror Size  
BlankOn Repositories 124.32 GB BlankOn Repositories
Centos 53.51 GB Centos
Debian Repositories 229.39 GB Debian Repositories
Debian Security 51.41 GB Debian Security
LibreOffice 24.00 KB LibreOffice
Medibuntu 3.40 GB Medibuntu
OpenBSD 89.00 GB OpenBSD
OpenSUSE 139.09 GB OpenSUSE
OpenSUSE Education 10.13 GB OpenSUSE Education
OpenSUSE Packman 100.52 GB OpenSUSE Packman
Portable Applications 32.55 GB Portable Applications
Ubuntu Repositories 426.08 GB Ubuntu Repositories